• वन परिसर, बबर महल, काठमाडौं
  • info.ilam@mofe.gov.np